Hukuk

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi :El Atma Hukuk Bürosu, bölgede yaşanan el atma vakalarının önlenmesi amacıyla yeni bir dava dilekçesi sundu. Avukatlar, yetkili makamlara başvurarak hukuksuz el atma vakalarının önlenmesi ve mülk sahiplerinin haklarının korunması talebinde bulundu. Büro yetkilileri, bu tür hukuk dışı eylemlerin ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz sonuçlar doğurduğuna dikkat çekti. Yetkililer, adil ve hızlı bir çözüm bulunması için yargı sisteminin devreye girmesini talep etti.

El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin, hakkını korumak amacıyla başvurduğu hukuki bir yoldur. Bu dava, taşınmaz mal üzerinde izinsiz kullanım, müdahale veya işgal gibi durumlarda açılabilir. El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkı sahibinin hakkını korumak, izinsiz müdahaleleri durdurmak ve gerekli durumlarda taşınmazın eski haline getirilmesini sağlamak amacıyla kullanılır. Bu makalede, el atmanın önlenmesi davasının nasıl açılacağı ve dava dilekçesinin nasıl hazırlanacağı hakkında bilgiler sunulacaktır.

El Atmanın Önlenmesi Davası Nedir?

El atmanın önlenmesi davası, mülkiyet hakkı ihlal edilen kişinin, taşınmazına izinsiz müdahale eden kişilere karşı açtığı bir davadır. Bu dava türü, genellikle taşınmaz mal sahiplerinin haklarını koruma amacıyla kullanılır. El atmanın önlenmesi davası ile, izinsiz müdahalelerin durdurulması, taşınmazın eski haline getirilmesi ve mülkiyet hakkı sahibinin zarara uğramasının önlenmesi hedeflenir.

El Atmanın Önlenmesi Davası Açma Süreci

El atmanın önlenmesi davası açmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

 1. Hukuki Danışmanlık: Bir avukatla çalışarak hukuki süreç hakkında bilgi almak ve dava açma sürecini daha doğru bir şekilde yönetmek önemlidir.
 2. Delillerin Toplanması: Taşınmaz mal üzerindeki izinsiz müdahaleleri kanıtlayacak belgelerin ve delillerin toplanması gereklidir. Bu belgeler, tapu kayıtları, fotoğraflar, tanık ifadeleri gibi unsurları içerebilir.
 3. Dava Dilekçesinin Hazırlanması: Dava dilekçesi, el atmanın önlenmesi davasının temelini oluşturur ve detaylı bir şekilde hazırlanmalıdır. Dilekçede, davanın konusu, müdahale eden kişinin kimliği, müdahalenin nasıl gerçekleştiği ve talep edilen hukuki çözümler açıkça belirtilmelidir.
 4. Davanın Açılması: Dava dilekçesi ve ekleri, yetkili mahkemeye sunularak dava açılır. Mahkeme, dilekçeyi değerlendirir ve dava sürecini başlatır.

Dava Dilekçesi Hazırlama

El atmanın önlenmesi dava dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır:

 1. Başlık: Dava dilekçesi başlığı, mahkemenin adı ve davacı ile davalının kimlik bilgilerini içermelidir.
 2. Davanın Konusu: Dava konusu açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Hangi taşınmaz mal üzerinde izinsiz müdahale olduğu ve bu müdahalenin nasıl gerçekleştiği açıklanmalıdır.
 3. Olayların Anlatımı: Müdahalenin nasıl ve ne zaman gerçekleştiği, bu müdahalenin davacının mülkiyet hakkını nasıl ihlal ettiği detaylı bir şekilde anlatılmalıdır.
 4. Delillerin Sunulması: Dava dilekçesine ek olarak, izinsiz müdahaleyi kanıtlayacak belgeler ve deliller sunulmalıdır. Bu deliller, tapu kayıtları, fotoğraflar, tanık ifadeleri gibi unsurları içerebilir.
 5. Hukuki Dayanaklar: Davacının taleplerinin hangi hukuki dayanaklara dayandığı belirtilmelidir. Bu bölümde, ilgili yasa maddeleri ve içtihatlar yer almalıdır.
 6. Talepler: Davacının mahkemeden talep ettiği çözümler açıkça belirtilmelidir. Bu talepler arasında, izinsiz müdahalenin durdurulması, taşınmazın eski haline getirilmesi ve zararın tazmini gibi hususlar yer alabilir.

Müdahalenin Men’i ve Ecrimisil Dava Dilekçesi Örneği

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Haksız müdahalenin men’i ve ecrimisil talebi.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmazın [özellikle hangi bölümüne müdahale ettiği] kısmına haksız şekilde müdahale ederek, müvekkilimin mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.
 3. Bu haksız müdahale nedeniyle müvekkilim, taşınmazını kullanamamakta ve zarara uğramaktadır.
 4. Davalının haksız müdahalesinin men’ini ve bu süre zarfında uğranılan zararın tazmini için ecrimisil talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • Müdahaleyi gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin derhal men’ine, ecrimisil bedelinin tazminine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Ortak Alana Müdahalenin Önlenmesi Dava Dilekçesi

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Ortak alana müdahalenin önlenmesi talebi.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilimin ikamet ettiği [apartman/sitenin] ortak kullanım alanı olan [alanın tanımı: bahçe, otopark, merdiven boşluğu vb.] davalı tarafından izinsiz ve hukuka aykırı bir şekilde kullanılarak, ortak alanın amacına uygun kullanımını engellemektedir.
 2. Bu durum, hem müvekkilimin hem de diğer sakinlerin huzurunu bozmakta ve ortak alanın asli fonksiyonunu yerine getirmesini engellemektedir.
 3. Davalının bu müdahalesinin ortadan kaldırılması, müvekkilimin ve diğer sakinlerin ortak alanı özgürce kullanabilmesi için zaruridir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Apartman/sitenin yönetim planı,
 • Ortak alanın durumu gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, ortak alana yapılan müdahalenin derhal kaldırılmasını, davalının izinsiz kullanımının önlenmesini ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesini arz ve talep ederiz.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Müdahalenin Men’i Dava Dilekçesi

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin men’i.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmazın [özellikle hangi bölümüne müdahale ettiği] kısmına haksız şekilde müdahale ederek, müvekkilimin mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.
 3. Bu haksız müdahale, müvekkilimin taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlamakta ve müvekkilimin mağduriyetine sebep olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • Müdahaleyi gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin derhal men’ine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Müdahalenin Men’i Davası İhtar Şartı

Müdahalenin men’i davası açmadan önce ihtar şartı, haksız müdahalenin ortadan kaldırılması için davalıya resmi bir uyarı yapılması gerektiğini ifade eder. İhtarname, davalıya yönelik bir uyarı mektubu olup, müdahalenin derhal sonlandırılmasını talep eder. İhtarname örneği şu şekildedir:

İHTARNAME

Gönderen: [Adınız ve Soyadınız, Adresiniz]

Gönderilen: [Davalının Adı ve Soyadı, Adresi]

KONU: [Taşınmazın/Ortak alanın] üzerindeki haksız müdahalenin kaldırılması talebi.

Sayın [Davalının Adı ve Soyadı],

[Taşınmazın/Ortak alanın] adresindeki mülkiyetim/ortak kullanım hakkım olan taşınmaza yaptığınız izinsiz müdahalenin derhal sonlandırılması gerekmektedir. Bu müdahale, mülkiyet hakkımı/haklarımızı ihlal etmekte ve yasal olarak korunması gereken haklarımı/haklarımızı engellemektedir.

Bu nedenle, haksız müdahalenizi derhal kaldırmanızı ve bu konuda gereken önlemleri almanızı, aksi takdirde yasal yollara başvurmak zorunda kalacağımı ihtaren bildiririm.

Tarih Adınız ve Soyadınız İmza

Haksız İşgal Dava Dilekçesi

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Haksız işgalin önlenmesi ve zararın tazmini.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmazı haksız bir şekilde işgal etmekte ve müvekkilimin mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.
 3. Bu haksız işgal, müvekkilimin taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisini kısıtlamakta ve müvekkilimin zarara uğramasına sebep olmaktadır.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • İşgali gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, haksız işgalin derhal sonlandırılmasına, taşınmazın eski haline getirilmesine, uğranılan zararın tazminine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Hukuki El Atmanın Önlenmesi Dava Dilekçesi

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Hukuki el atmanın önlenmesi talebi.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmaz üzerinde hukuka aykırı bir şekilde el atmakta ve müvekkilimin mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.
 3. Bu hukuki el atmanın önlenmesi ve taşınmazın eski haline getirilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • El atmayı gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, hukuki el atmanın derhal önlenmesine, taşınmazın eski haline getirilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Müdahalenin Men’i ve Kal Davası Dilekçe Örneği

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin men’i ve eski hale getirilmesi.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmazın [özellikle hangi bölümüne müdahale ettiği] kısmına haksız şekilde müdahale ederek, müvekkilimin mülkiyet hakkını ihlal etmektedir.
 3. Bu haksız müdahale nedeniyle müvekkilimin taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisi kısıtlanmakta ve mağduriyetine sebep olunmaktadır.
 4. Davalının bu haksız müdahalesinin men’i ve taşınmazın eski hale getirilmesi gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • Müdahaleyi gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, taşınmaz üzerindeki haksız müdahalenin derhal men’ine, taşınmazın eski haline getirilmesine ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Ecrimisil Dava Dilekçesi

DAVACI: [Adınız ve Soyadınız, T.C. Kimlik Numaranız, Adresiniz]

DAVALI: [Davalının Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik Numarası (varsa), Adresi]

KONU: Ecrimisil bedelinin tahsili talebi.

AÇIKLAMALAR:

 1. Müvekkilim, [taşınmazın adresi ve tapu bilgileri] adresindeki taşınmazın malikidir.
 2. Davalı, taşınmazı izinsiz ve haksız şekilde kullanmakta, bu nedenle müvekkilimin taşınmazını kullanamamasına ve gelir kaybına uğramasına sebep olmaktadır.
 3. Bu haksız kullanım nedeniyle ecrimisil bedelinin tahsili gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER: 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat.

DELİLLER:

 • Tapu kaydı,
 • Haksız kullanımı gösteren fotoğraflar,
 • Tanık beyanları (varsa),
 • İhtarname ve davalının cevabı (varsa),
 • Diğer ilgili belgeler.

SONUÇ ve TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, ecrimisil bedelinin tahsiline ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Tarih Davacı Adı ve Soyadı İmza

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir