Hukuk

Hukuki El Atma Görevli Mahkeme

Hukuki El Atma Görevli Mahkeme

Hukuki El Atma Görevli Mahkeme:Kamu kurumlarının özel mülklere el koyması durumunda, hangi mahkemenin yetkili olduğu konusu önem arz ediyor. Yasal düzenlemeye göre, hukuki el atma davalarına bakacak olan mahkeme, söz konusu mülkün bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesi oluyor. El Atma Hukuk Bürosu avukatları, vatandaşların haklarını korumak için bu konuya dikkat etmeleri gerektiğini belirtiyor. Mülk sahipleri, el atılan mülkleri için dava açarken, ilgili asliye hukuk mahkemesine başvurmaları gerekiyor. Doğru mahkemeye başvuru, davaların etkin bir şekilde sonuçlanması için kritik öneme sahip.

Hukuki El Atma Görevli Mahkeme

Hukuki el atma, bir kişinin mülkiyet haklarına yasa dışı olarak müdahale edilmesi durumunda başvurulan hukuki bir yoldur. Bu durum genellikle, bir kişinin taşınmaz malına izinsiz bir şekilde girilmesi veya kullanımının engellenmesi gibi durumlarda ortaya çıkar. Hukuki el atma davaları, mülkiyet haklarının korunması açısından büyük önem taşır ve bu davalarda görevli mahkeme belirli kurallar çerçevesinde tayin edilir.

Hukuki El Atma Nedir?

Hukuki el atma, bir taşınmaz malın sahibinin rızası olmaksızın bu mal üzerinde yapılan her türlü hukuka aykırı müdahale anlamına gelir. Bu müdahaleler, taşınmazın tamamını veya bir kısmını kapsayabilir ve mülk sahibinin malını kullanma, tasarruf etme hakkını kısıtlayabilir. Hukuki el atma durumları şunları içerebilir:

 • İzinsiz yapı inşa edilmesi
 • Taşınmaz malın işgal edilmesi
 • Geçici veya kalıcı olarak taşınmazın kullanımının engellenmesi
 • Komşu mülkten kaynaklanan rahatsızlıklar veya zararlar

Hukuki El Atma Davalarında Görevli Mahkeme

Hukuki el atma davalarında görevli mahkeme, genel olarak taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Türkiye’de bu tür davalar genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülür. Ancak, belirli koşullar ve davanın niteliğine göre, farklı mahkemeler de yetkili olabilir.

 • Asliye Hukuk Mahkemeleri: Genel olarak, mülkiyet hakkına yönelik ihlallerde ve hukuki el atma davalarında görevli olan mahkemelerdir.
 • Sulh Hukuk Mahkemeleri: Bazı basit taşınmaz uyuşmazlıklarında ve kira ilişkilerinden doğan hukuki el atma davalarında görevli olabilirler.
 • İdare Mahkemeleri: Eğer hukuki el atma kamu idaresi tarafından yapılmışsa ve idari bir işlem veya eylem söz konusuysa, idare mahkemeleri de yetkili olabilir.

Hukuki El Atma Davası Nasıl Açılır?

Hukuki el atma davası açmak isteyen mülk sahipleri, şu adımları izlemelidir:

 1. Dava Dilekçesi Hazırlama: Davacı, hukuka aykırı müdahaleyi açıkça belirten bir dava dilekçesi hazırlar. Bu dilekçede, müdahalenin ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, müdahaleyi yapan kişinin kim olduğu ve müdahalenin mülkiyet hakkını nasıl ihlal ettiği belirtilmelidir.
 2. Delil Toplama: Davanın desteklenmesi için gerekli deliller toplanmalıdır. Bu deliller, tanık ifadeleri, fotoğraflar, video kayıtları veya resmi belgeler olabilir.
 3. Yetkili Mahkemeye Başvuru: Dava dilekçesi ve delillerle birlikte, taşınmazın bulunduğu yerin yetkili mahkemesine başvuru yapılır.
 4. Mahkeme Süreci: Mahkeme, dava dilekçesini ve delilleri inceleyerek duruşma tarihini belirler. Taraflar duruşmalarda dinlenir ve nihai karar verilir.

Hukuki El Atma Davalarında Kararlar ve Sonuçlar

Mahkeme, hukuki el atma davasında tarafları dinledikten ve delilleri inceledikten sonra kararını verir. Mahkemenin verebileceği kararlar şunları içerebilir:

 • El Atmanın Önlenmesi: Mahkeme, hukuka aykırı müdahalenin derhal durdurulmasına karar verebilir.
 • Eski Hale Getirme: Müdahale sonucunda taşınmazda yapılan değişikliklerin eski haline getirilmesine karar verilebilir.
 • Tazminat: Davacı, uğradığı zararın tazmini için maddi veya manevi tazminat talep edebilir.
 • Ceza: Eğer müdahale suç teşkil ediyorsa, müdahaleyi yapan kişi hakkında cezai yaptırımlar uygulanabilir.

Hukuki El Atma Davası Nerede Açılır?

Hukuki el atma davaları, genellikle taşınmazın bulunduğu yer mahkemesinde açılır. Türkiye’de bu davalar genellikle Asliye Hukuk Mahkemeleri tarafından görülür. Ancak, hukuki el atma davalarının niteliğine göre farklı mahkemeler de yetkili olabilir:

 1. Asliye Hukuk Mahkemeleri: Mülkiyet hakkına yönelik ihlallerde ve hukuki el atma davalarında görevli olan mahkemelerdir.
 2. Sulh Hukuk Mahkemeleri: Bazı basit taşınmaz uyuşmazlıklarında ve kira ilişkilerinden doğan hukuki el atma davalarında görevli olabilirler.
 3. İdare Mahkemeleri: Eğer hukuki el atma kamu idaresi tarafından yapılmışsa ve idari bir işlem veya eylem söz konusuysa, idare mahkemeleri de yetkili olabilir.

Hukuki El Atmada İdareye Başvuru Zorunlu mu?

Hukuki el atma durumunda, müdahalenin niteliğine bağlı olarak idareye başvuru zorunluluğu değişebilir:

 • Kamu İdaresi Tarafından Yapılan Müdahaleler: Eğer hukuki el atma, kamu idaresi tarafından yapılmışsa, öncelikle idari yolların tüketilmesi gerekebilir. Bu durumda, idari başvuru yapılmalı ve idarenin verdiği karar sonrasında hukuki süreç başlatılmalıdır.
 • Özel Kişiler Tarafından Yapılan Müdahaleler: Eğer hukuki el atma özel kişiler tarafından yapılmışsa, doğrudan yargı yoluna başvurulabilir ve idareye başvuru zorunlu değildir.

Hukuki ve Fiili El Atma Nedir?

 • Hukuki El Atma: Taşınmaz mal üzerinde mülkiyet hakkını ihlal eden hukuka aykırı müdahalelerdir. Bu müdahaleler genellikle taşınmazın sahibinin mülkiyet hakkını kullanmasını engelleyen veya kısıtlayan her türlü eylemi içerir. Örneğin, izinsiz yapı inşası, taşınmazın işgal edilmesi veya kullanımının engellenmesi hukuki el atma kapsamında değerlendirilebilir.
 • Fiili El Atma: Taşınmaz mal üzerinde fiili olarak yapılan müdahalelerdir. Bu müdahaleler, mülk sahibinin izni olmadan yapılan fiziksel değişiklikler, taşınmazın bir kısmının veya tamamının işgal edilmesi gibi durumları kapsar. Fiili el atma, genellikle mülk sahibinin rızası olmadan taşınmaz üzerinde yapılan her türlü fiziki müdahaleyi içerir.

Fiili El Atma Nedeniyle Açılabilecek Davalar Nelerdir?

Fiili el atma durumunda açılabilecek çeşitli davalar vardır:

 1. El Atmanın Önlenmesi Davası: Fiili el atmanın devam ettiği durumlarda, müdahalenin durdurulması ve taşınmaz malın sahibine iade edilmesi için açılan davadır. Mahkeme, el atmanın derhal durdurulmasına karar verebilir.
 2. Eski Hale Getirme Davası: Fiili el atma sonucunda taşınmaz üzerinde yapılan değişikliklerin eski haline getirilmesi için açılan davadır. Mahkeme, taşınmazın müdahale öncesindeki durumuna geri getirilmesine karar verebilir.
 3. Tazminat Davası: Fiili el atma sonucunda mülk sahibinin uğradığı maddi veya manevi zararların tazmini için açılan davadır. Mülk sahibi, uğradığı zararın karşılanması amacıyla maddi veya manevi tazminat talep edebilir.
 4. Ecrimisil Davası: Taşınmaz malın izinsiz kullanılması sonucu elde edilen haksız kazancın mülk sahibine ödenmesi için açılan davadır. Bu davada, taşınmazın işgal süresince elde edilen gelir veya menfaatlerin iadesi talep edilir.

Hukuki El Atma Davalarında Son Durum

Hukuki el atma davaları, mülk sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak için başvurdukları önemli hukuki yollardan biridir. Bu davalar genellikle mülk sahibinin izni olmadan taşınmazına yapılan müdahaleleri engellemeyi amaçlar. Son yıllarda, özellikle kamulaştırmasız el atma davalarında önemli yargı kararları alınmış ve bu davaların süreci hakkında yeni içtihatlar oluşturulmuştur.

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma Görevli Mahkeme

Kamulaştırmasız hukuki el atma davalarında, görevli mahkeme genellikle taşınmazın bulunduğu yerin Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Ancak, bazı durumlarda İdare Mahkemeleri de yetkili olabilir. Kamulaştırmasız el atma, devletin veya kamu tüzel kişiliklerinin taşınmazı kamulaştırma işlemi yapmadan kullanması durumunda söz konusu olur ve bu durumda mülk sahibi idari yargıda dava açabilir.

Hukuki El Atma 5 Yıllık Süre

Hukuki el atma davalarında, genellikle müdahalenin öğrenildiği tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açılması gerekmektedir. Bu süre, taşınmaz malına yapılan hukuka aykırı müdahalenin öğrenilmesiyle başlar. Süre aşımı, mülk sahibinin dava açma hakkını kaybetmesine yol açabilir, bu nedenle zamanında dava açılması önemlidir.

Hukuki El Atma Yargıtay Kararı

Yargıtay, hukuki el atma davalarında pek çok içtihat kararı vermiştir. Bu kararlar, hukuka aykırı müdahalelerin tespiti, müdahalenin önlenmesi ve tazminat talepleri gibi konularda önemli rehberlik sağlamaktadır. Yargıtay, taşınmaz mülkiyetinin korunmasına büyük önem verir ve hukuka aykırı el atma durumlarında mülk sahiplerinin haklarını savunur.

Fiili El Atma ve Hukuki El Atma Arasındaki Fark

 • Fiili El Atma: Taşınmaz mal üzerinde fiili olarak yapılan müdahaleleri ifade eder. Örneğin, bir kişinin izinsiz olarak bir taşınmazın bir kısmını işgal etmesi veya izinsiz yapı inşa etmesi fiili el atma olarak değerlendirilir.
 • Hukuki El Atma: Taşınmaz mal üzerinde hukuka aykırı olarak yapılan müdahaleleri ifade eder. Bu, mülkiyet hakkını ihlal eden her türlü eylemi kapsar. Örneğin, komşunun taşınmaz mal üzerinde yaptığı izinsiz değişiklikler veya kullanım engellemeleri hukuki el atma olarak kabul edilir.

Hukuki El Atma Nedir?

Hukuki el atma, bir kişinin mülkiyet haklarına yönelik hukuka aykırı müdahale anlamına gelir. Bu müdahaleler, taşınmazın sahibinin izni olmadan yapılan her türlü eylemi kapsar ve mülk sahibinin malını kullanma, tasarruf etme hakkını kısıtlar.

Kamulaştırmasız Hukuki El Atma

Kamulaştırmasız hukuki el atma, devletin veya kamu tüzel kişiliklerinin bir taşınmazı kamulaştırma işlemi yapmadan, mülk sahibinin izni olmadan kullanması durumudur. Bu durumda mülk sahibi, taşınmazın geri verilmesi veya uğradığı zararın tazmini için dava açabilir. Kamulaştırmasız el atma davalarında, idari yargı yolu genellikle tercih edilir.

Hukuki El Atma Adli Yargı

Hukuki el atma davaları, genellikle adli yargıda görülür. Taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi, hukuki el atma davalarında genellikle görevli mahkemedir. Ancak, kamulaştırmasız el atma durumlarında idare mahkemeleri de yetkili olabilir. Adli yargıda görülen hukuki el atma davalarında, mülk sahibinin mülkiyet hakkının korunması ve ihlalin giderilmesi amaçlanır.

Bu kapsamda, hukuki el atma davalarının etkili bir şekilde yürütülmesi ve mülk sahiplerinin haklarının korunması için uzman bir hukuk danışmanından yardım almak önemlidir. Yargıtay kararları ve mevcut mevzuat, mülk sahiplerine yol gösterici olabilir ve dava sürecinin doğru bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir