Hukuk

Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru Zorunluluğu

Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru Zorunluluğu

Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru Zorunluluğu: Ankara, 2024-05-31 – Kamulaştırmasız el atma vakalarında, mülk sahiplerinin idareye başvuru zorunluluğu bulunuyor. Yasal düzenlemeye göre, özel mülke el konulması durumunda, mülk sahibi en geç 60 gün içinde ilgili kamu kurumuna başvuruda bulunmak zorunda. Aksi takdirde, daha sonraki süreçte tazminat talep etme hakkını kaybediyor. El Atma Hukuk Bürosu avukatları, vatandaşları bu zorunluluk konusunda bilgilendiriyor ve haklarını korumak için erken başvuru yapmalarını tavsiye ediyor. İdareye başvuru süreci, mülk sahiplerinin haklarının korunması için kritik önem taşıyor.

Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru Zorunluluğu

Kamulaştırmasız el atma, idarenin, taşınmaz mal sahiplerinin rızası olmaksızın veya kamulaştırma prosedürlerini tamamlamaksızın, kamu yararı amacıyla taşınmazlarına müdahale etmesi durumudur. Bu durum, mal sahiplerinin mülkiyet haklarını ihlal edebilir ve önemli hukuki sonuçlar doğurabilir. Türkiye’de, kamulaştırmasız el atmaya karşı mal sahiplerinin haklarını korumak amacıyla çeşitli yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Bu düzenlemeler, idareye başvuru zorunluluğunu ve başvurunun nasıl yapılacağını belirlemektedir.

Kamulaştırmasız El Atmanın Tanımı ve Hukuki Çerçevesi

Kamulaştırmasız el atma, genellikle yol yapımı, altyapı projeleri, enerji nakil hatları gibi kamu yararına yönelik projeler sırasında ortaya çıkar. Bu durumda idare, taşınmazın mülkiyetini devralmadan, mal sahibinin taşınmazına fiili olarak müdahale eder. Bu tür müdahaleler, Anayasa’nın mülkiyet hakkını koruyan hükümleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin Ek 1 No’lu Protokolü ile güvence altına alınmış mülkiyet hakkını ihlal edebilir.

İdareye Başvuru Zorunluluğu

Kamulaştırmasız el atma durumunda, taşınmaz mal sahiplerinin öncelikle idareye başvurarak haklarını aramaları gerekmektedir. Bu başvuru, hem idarenin hatasını düzeltme imkânı tanır hem de sorunun mahkemeye taşınmadan çözülmesini sağlayabilir.

Başvuru Süreci

  1. Başvuru Dilekçesi Hazırlanması: Taşınmaz mal sahibi, idareye yazılı olarak başvurmalıdır. Dilekçede, kamulaştırmasız el atma durumunu ve taşınmaz üzerindeki haklarını ayrıntılı bir şekilde açıklamalıdır.
  2. İdareye Sunulması: Hazırlanan dilekçe, ilgili idareye (örneğin belediye, karayolları genel müdürlüğü, enerji şirketi) teslim edilmelidir.
  3. İdarenin Yanıtı: İdare, başvuruya belirli bir süre içinde yanıt vermek zorundadır. Genellikle bu süre 60 gündür. İdarenin olumlu yanıt vermesi durumunda, kamulaştırma bedeli ödenerek veya taşınmazın kullanımı durdurularak sorun çözülebilir.
  4. Olumsuz Yanıt veya Cevapsızlık Durumu: İdare, başvuruya olumsuz yanıt verirse veya belirlenen süre içinde yanıt vermezse, mal sahibi yargı yoluna başvurabilir.

Yargı Yolu ve Tazminat Davaları

Başvurunun reddedilmesi veya cevapsız kalması durumunda, taşınmaz mal sahibi, idare aleyhine tazminat davası açabilir. Bu dava, idarenin kamulaştırmasız el atma nedeniyle doğan zararın tazmin edilmesini talep eder. Mahkemeler, genellikle taşınmazın rayiç bedeli üzerinden tazminata hükmeder ve ayrıca taşınmazın kullanımı nedeniyle mal sahibinin uğradığı zararları da değerlendirebilir.

Kamulaştırmasız El Atma Davalarında Uzlaşma Zorunlu mu?

Kamulaştırmasız el atma davalarında uzlaşma zorunlu değildir, ancak uzlaşma teşvik edilen ve tavsiye edilen bir yöntemdir. İdare, taşınmaz mal sahibinin mağduriyetini gidermek amacıyla uzlaşma yolunu tercih edebilir. Uzlaşma süreci, taraflar arasında müzakereler sonucunda kamulaştırma bedelinin belirlenmesi ve ödeme koşullarının kararlaştırılması şeklinde ilerler. Uzlaşma sağlanamaması durumunda mal sahibi, yargı yoluna başvurarak haklarını arayabilir.

Kamulaştırma Vekâlet Ücreti ve İdareye Başvuru Zorunluluğu

Kamulaştırma davalarında vekâlet ücreti, genellikle dava sonunda mahkeme tarafından belirlenir ve kimin ödeyeceği karar altına alınır. İdareye başvuru, kamulaştırmasız el atma durumunda zorunludur. Taşınmaz mal sahibi, öncelikle idareye yazılı başvuru yaparak hakkını aramalıdır. Bu başvurunun amacı, idarenin hatasını düzeltme fırsatı tanımaktır. İdare, başvuruyu belirli bir süre içinde yanıtlamalıdır. Başvurunun reddedilmesi veya cevapsız kalması durumunda, mal sahibi yargı yoluna başvurabilir.

Kamulaştırmasız El Atma Kesinleşme Gerekir mi?

Kamulaştırmasız el atma davalarında idari bir kararın kesinleşmesi gerekmez. Ancak, mahkeme kararı kesinleşmeden icra edilemez. Mahkeme, kamulaştırmasız el atmanın tespiti ve tazminatın belirlenmesi konusunda hüküm verir. Bu hükmün icra edilebilmesi için kararın kesinleşmesi gereklidir. Kesinleşme, tarafların karara itiraz etmemesi veya itirazın sonuçlanmasıyla gerçekleşir.

Kamulaştırmasız El Atma Davası Ne Zaman Açılır?

Kamulaştırmasız el atma davası, idareye yapılan başvurunun reddedilmesi veya belirlenen süre içinde yanıtlanmaması durumunda açılır. Genel olarak, idareye başvurudan itibaren 60 gün içinde yanıt alınmaması durumunda, mal sahibi bu süreyi beklemeksizin de dava açabilir. Dava açma süresi, hak düşürücü süre olarak tanımlanmamışsa, el atma fiilinin öğrenildiği tarihten itibaren 10 yıl içinde dava açılması gerekir. Bu süre, taşınmaz mal sahibinin hakkını koruyabilmesi için belirlenen azami süredir.

Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru Dilekçesi

Kamulaştırmasız el atma durumlarında, mal sahiplerinin öncelikle idareye başvurması gerekmektedir. İşte bu başvuru için örnek bir dilekçe:


T.C. [İlgili İdarenin Adı] [Belediye Başkanlığı/İl Özel İdaresi/Karayolları Genel Müdürlüğü vb.]

[İdarenin Adresi]

Tarih: [Gün/Ay/Yıl]

Konu: Kamulaştırmasız El Atma Hakkında Başvuru

Sayın Yetkili,

Ben [Adınız ve Soyadınız], [İl/İlçe/Mahalle/Köy] sınırları içerisinde bulunan [taşınmazın ada/parsel numarası ve adresi] üzerinde mülkiyet hakkına sahibim. Ancak, taşınmazımın bir kısmı/kısmı, [proje adı veya yapılan işin açıklaması] amacıyla idareniz tarafından kamulaştırılmaksızın kullanılmıştır.

Bu durum, Anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde mülkiyet hakkımı ihlal etmektedir. Taşınmazımın değer kaybı ve kullanım hakkımın ihlali nedeniyle mağduriyet yaşamaktayım.

Bu nedenle, taşınmazıma kamulaştırmasız el atma durumunun giderilmesini, mağduriyetimin tazmin edilmesini ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Saygılarımla,

[Adınız ve Soyadınız]
[TC Kimlik Numaranız]
[Adresiniz]
[Telefon Numaranız]
[İmza]


Kamulaştırmasız El Atma İdareye Başvuru

Kamulaştırmasız el atma durumunda, mal sahibinin ilk adımı idareye başvurmaktır. Bu başvuru, idarenin sorunu çözmesi ve yasal prosedürleri tamamlaması için bir fırsat sağlar. İdareye yapılan başvuru sonucunda olumlu bir yanıt alınamazsa veya belirlenen sürede yanıt alınamazsa, mal sahibi yargı yoluna başvurabilir.

Kamulaştırmasız El Atma Kesinleşmeden İcra 2023

Kamulaştırmasız el atma davalarında, mahkeme kararı kesinleşmeden icra edilemez. Yani, mahkemenin verdiği tazminat kararının uygulanabilmesi için kararın kesinleşmesi gerekir. Kesinleşme, kararın temyiz edilmemesi veya temyiz sürecinin tamamlanması ile gerçekleşir. Bu, mal sahibinin mahkeme kararı doğrultusunda tazminatını alabilmesi için hukuki bir zorunluluktur.

Kamulaştırmasız El Atma Uzlaşma Dava Şartı Yargıtay

Yargıtay’ın içtihatlarına göre, kamulaştırmasız el atma davalarında uzlaşma zorunlu bir dava şartı değildir. Ancak, uzlaşma, davaların daha hızlı ve taraflar için daha az masraflı şekilde çözülmesi açısından teşvik edilmektedir. Uzlaşma sağlanamadığı durumlarda, mal sahibi yargıya başvurarak hakkını arayabilir.

Kamulaştırmasız El Atma 3 Aylık Süre

Kamulaştırmasız el atma durumunda, mal sahibinin idareye başvurusunun ardından idarenin 3 ay içerisinde yanıt vermesi beklenir. Bu süre içinde idare, sorunu çözmek için gerekli adımları atmalıdır. İdarenin bu süre içinde yanıt vermemesi veya olumsuz yanıt vermesi durumunda, mal sahibi yargı yoluna başvurabilir.

Hukuki El Atma 5 Yıllık Süre

Hukuki el atma davalarında, mal sahibinin zararın farkına vardığı tarihten itibaren 5 yıl içinde dava açması gerekmektedir. Bu süre, hak düşürücü süredir ve sürenin geçmesi durumunda dava açma hakkı ortadan kalkar. Bu nedenle, hak sahiplerinin haklarını kaybetmemek için bu süreye dikkat etmeleri önemlidir.

Hukuki El Atma Görevli Mahkeme

Kamulaştırmasız el atma davalarında görevli mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer Asliye Hukuk Mahkemesi’dir. Bu mahkemelerde, mal sahipleri idareye karşı tazminat davası açarak haklarını arayabilirler.

Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 4

Kamulaştırma Kanunu Ek Madde 4, kamulaştırmasız el atma durumunda mal sahiplerine tazminat talep etme hakkı tanımaktadır. Bu maddeye göre, idarenin kamulaştırma işlemlerini tamamlamadan taşınmazlara el atması durumunda, mal sahipleri taşınmazlarının bedelini ve uğradıkları zararın tazminini talep edebilirler. Ek Madde 4, mal sahiplerinin mülkiyet haklarını korumak amacıyla önemli bir hukuki düzenleme olarak kabul edilmektedir.

Bu bilgiler ışığında, kamulaştırmasız el atma durumunda haklarını korumak isteyen mal sahipleri, yasal prosedürleri takip ederek idareye başvurmalı ve gerektiğinde yargı yoluna başvurarak tazminat talebinde bulunmalıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir